فعالیت های سیاسی

جلسه سفیرکرواسی و رایزنشان با شهردار شورای شهر و مدیر کل میراث فرهنگی- سال 98
جلسه سفیرکرواسی و رایزنشان با شهردار شورای شهر و مدیر کل میراث فرهنگی- سال 98
بازدید سفیرکرواسی از شهرستان و توانمندی های تفت با حضور فرماندار محترم
بازدید سفیرکرواسی و رایزنشان از سطح شهر زیبای جهانی استان یزد
بازدید سفیر کرواسی از شهرستان و توانمندی های میبد با حضور فرماندار محترم

فعالیت های اجتماعی

جلسه با هیئت علمی دانشگاه استان یزد جهت همکاری دانشگاه یزد با دانشگاه کرواسی- سال98
جلسه با سفیر کرواسی با رایزن بازرگانی و سید احمد میرزایی رئیس انجمن دوستی ایران کرواسی و مدیر عامل شرکت و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان یزد

تماس با ما

آدرس : ایران - یزد- میدان آزادی- خیابان فرخی- کوچه حسینیه نقشین - مجتمع تجاری اداری شقایق 2-واحد 202

 
تلگرام: 989135151121+      

فکس: 983536272022 +

تلفن:   983536272020+

ایمیل: danial.pars@yahoo.com

 info@danialpars.com